28 września, 2017

Czechy

ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA W REPUBLICE CZESKIEJ

Republika Czeska (CZ) jest krajem śródlądowym w centrum Europy. Główne biegi rzek to rzeka Łaba (370 km), Wełtawa(433 km) i Morawa (246 km) Dyje (306 km) na Morawach, Odra (135 km) i Opawa (131 km) na Śląsku. Komercyjny transport wodny odbywa się głównie nad Łabą i Wełtawą. Głównym operatorem żeglugi śródlądowej jest Československá plavba labská, a.s., z siedzibą w Děčín.

Udział transportu wodnego w transporcie CZ nie jest wysoki, głównie ze względu na niekompletną infrastrukturę sieci śródlądowych dróg wodnych. Połączenie CZ z europejską siecią śródlądowych dróg wodnych nie zostało jeszcze zakończone.

KONCEPCJA TRANSPORTU WODNEGO REPUBLIKI CZESKIEJ

Koncepcja transportu wodnego (koncepcja) jako część polityki transportowej Republiki Czeskiej na lata 2014-2020 z perspektywą 2050 dotyczy zrównoważonego rozwoju dróg wodnych i logistyki wodnej. Głównym celem koncepcji jest przyjęcie środków na rzecz szerszego korzystania z żeglugi śródlądowej na ważnych drogach wodnych w Republice Czeskiej.

Wodny transport śródlądowy towarów będzie mieć w rezultacie lepsze połączenia z centrami przemysłowymi i trasami zaopatrzenia obszarów miejskich. Uwzględniony jest również rozwój nawigacji turystycznej i wakacyjnej oraz pasażerskiego transportu wodnego połączonego z transportem lądowym. Koncepcja wprowadza również wdrożenie planu działania NAIADES II UE na szczeblu krajowym.

ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA PO RZECE ŁABIE

Korytarz transportu wodnego Łaba z Pardubic do portu w Hamburgu, stanowiący część podstawowej sieci TEN-T, jest ważnym szlakiem wodnym dla handlu międzynarodowego. Usprawnienie żeglowności Łaby na dystansie 247 km należy do priorytetów programowych rządu czeskiego. Żeglowność na korytarzu Łaby nie jest dostępna przez cały rok z powodu ograniczonych warunków żeglugowych na niektórych odcinkach szlaku wodnego, głównie na odcinku Děčín w pobliżu granicy czesko-niemieckiej.

Aby zapewnić Czechom dostęp do europejskiej sieci śródlądowych dróg wodnych i portów morskich, Republika Czeska omawia możliwość zawarcia międzynarodowego porozumienia w sprawie rzeki Łaby pomiędzy CZ a Niemcami.

TRANSPORT MORSKI I PORTY MORSKIE

CZ jako kraj śródlądowy ma ograniczony dostęp do portów morskich i morskich. W 1998 r. działalność zakończyła nowoczesna i stosunkowo duża w tamtym okresie krajowa flota handlowa. Oprócz portu w Hamburgu, do którego dostęp ma żegluga śródlądowa przez szlak wodny Łaba, port w Antwerpii wykorzystywany jest jako alternatywa dla transportu zagranicznego dla towarów transportowanych pociągami towarowymi z i do CZ. Kolejne ważne porty morskie, z których korzystają czescy przewoźnicy ładunków masowych i przemysłowych, to port Rotterdam w Holandii i port Koper w Słowenii. Szlaki kolejowe i drogowe łączące CZ z portami w Polsce pozwalają na transport głównie suchych ładunków do przeładunku morskiego w portach Gdańsk i Gdynia. Obecny rozwój terminali LPG-LNG ma potencjał zwiększenia ilości i asortymentu towarów transportowanych poprzez porty morskie Bałtyku. Jeśli chodzi o istniejący profesjonalny personel morski, szczególną uwagę zwraca się na podstawowe szkolenie marynarzy i wydawanie im świadectw. Na morzu znajduje się również szereg jachtów oceanicznych z czeską flagą.

Od 1929 r. Republika Czeska dzierżawi od Niemiec Moldauhafen i Saalenhafen w Porcie w Hamburgu na okres 99 lat. Pozwala to na transport towarów przez Łabę. Obecnie trwają negocjacje pomiędzy stroną niemiecką a czeską w sprawie dalszego rozwoju, inwestycji i warunków użytkowania. Peutehafen w porcie Hamburg należy do Republiki Czeskiej.

Projekty

Republika Czeska od wielu lat stara się ożywić transport śródlądowymi drogami wodnymi na rzece Łabie, który od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku uległ pogorszeniu w wyniku różnych czynników związanych nie tylko z transformacją czeskiej gospodarki. Ponieważ staje się coraz bardziej oczywiste, że śródlądowe drogi wodne muszą koniecznie stać się integralną częścią sieci infrastruktury transportowej w Republice Czeskiej, Ministerstwo Transportu przygotowuje kilka dużych projektów dotyczących dróg wodnych, które ustabilizowałyby poziom wody na odcinkach o znaczeniu krytycznym i zapewniłyby żeglowność przez większą część roku.

Korytarz Wodny Dunaj- Odra – Łaba Korytarz (DOL) to międzynarodowy projekt realizowany z aktywnym udziałem Polski i Słowacji oraz przy istotnej współpracy Niemiec i Austrii. Rentowność ekonomiczna i aspekty środowiskowe projektu są obecnie poddawane przeglądowi. Studium wykonalności ma zostać ukończone na początku 2018 r. W uzupełnieniu wyników badania DOL, rząd czeski podejmie ostateczną decyzję w sprawie projektu.

Kompleks śluz Děčín to najważniejszy projekt na szlaku wodnym Łaby, który powinien wyeliminować brakujące ogniwo Łaby na transgranicznym odcinku doliny Łaby pomiędzy Czechami a Niemcami i umożliwić zrównoważoną eksploatację dróg wodnych z Czech aż do portu w Hamburgu. Projekt jest przygotowywany od kilku lat ze względu na spory dotyczące oddziaływania projektu na środowisko.

 

Ministerstwo Transportu Republiki Czeskiej