Grudzień 19, 2017

O nas

Sekretariat Koordynujący ds. Morskich ” 16+1″

Sekretariat Koordynujący jest ulokowany w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej RP. Jest on częścią większego systemu centrów koordynacyjnych formatu 16+1 i blisko z współpracuje z pozostałymi z nich. Sekretariat Koordynujący ds. Morskich działa w kierunku połączenia aspektów politycznych i biznesowych.

Rola kwestii morskich we współpracy “16+1” jest niekwestionowana. Ze względu na znaczną odległość geograficzną pomiędzy Chinami a krajami europejskimi transport morski pozostaje najbardziej efektywnym środkiem handlu euroazjatyckiego, łącząc potencjał dużych ilości przewożonych towarów, korzystnej ceny
i niezawodności. Dlatego też transport morski może być wykorzystywany jako główny rodzaj transportu lub komplementarny w stosunku do innych rodzajów transportu, w szczególności do euroazjatyckich linii kolejowych, takich jak np. Chengdu-Łódź.

W ramach działalności Sekretariatu podmioty z każdego kraju formatu 16+1 mają możliwość publikacji swoich własnych treści takich jak informacje o przedsiębiorstwach i ich oferty, plany rozwojowe, lub możliwości współpracy. Międzynarodowe wydarzenia w obszarze morskim takie jak seminaria, konferencje oraz targi również będą promowane. Działalność Sekretariatu powinna prowadzić do tzw. matchmakingu – komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami, która tworzy przyjazne i wzajemnie korzystne relacje biznesowe.

 

Główne planowane instrumenty to:

CEEC-China Maritime Review

Sekretariat będzie gromadził informacje o portach morskich z krajów członkowskich “16+1” i publikował je zgodnie ze wspólnie uzgodnionym wcześniej formatem. Publikacja ta będzie zawierała dane statystyczne, takie jak przeładunek towarów i wzrost wielkości ładunku, a także zrealizowane inwestycje i inne planowane lub obecnie realizowane projekty w portach morskich, w szczególności w obszarze klastrów przemysłowych, parków naukowych i technologicznych lub specjalnych stref ekonomicznych.

Doroczne spotkanie ekspertów

CEEC-China Maritime Review zostanie przeanalizowany i podsumowany przez ekspertów z krajów “16+1” podczas corocznych spotkań. Omawiane zagadnienia będą obejmowały między innymi aktualną sytuację portów morskich i regionów nadbrzeżnych, a także najważniejsze wyzwania na przyszłość.

CEEC-China Maritime Bulletin

Każdy kraj formatu “16+1” będzie miał możliwość opublikowania własnego CEEC-China Maritime Bulletin. Publikacja ta będzie publikowana w miarę nadchodzących tekstów i będzie zawierać większość aktualnych informacji z krajów „16+1”. CEEC-China Maritime Bulletin będzie mógł zostać wykorzystany przez:

  • Przedsiębiorstwa – jako instrument informacyjny dotyczący planowanych lub realizowanych inwestycji,
    a także (zwłaszcza dla chińskich przedsiębiorców) prezentowanie swoich profili potencjalnie zainteresowanym partnerom biznesowym;
  • Ekspertów – do analizy aktualnej sytuacji w polityce morskiej i / lub zaleceń na przyszłość;
  • Administracji publicznej – do przedstawiania oficjalnych strategii w obszarze kwestii morskich.

Strona internetowa

Wszystkie publikacje (China-CEEC Maritime Review, China-CEEC Maritime Bulletin) będą publikowane
w formacie PDF na stronie internetowej Sekretariatu zgodnie z założeniem publicznego dostępu do informacji dla każdego użytkownika Internetu. Publikacje będą więc mogły być wykorzystane w celach promocyjnych także względem krajów spoza formatu „16+1”.

Forum Morskie

Zgodnie z potrzebami, ale przynajmniej raz na 3 lata, organizowane będzie regularne Forum Morskie. Forum zapewni przestrzeń do wymiany poglądów między portami. Forum będzie składać się z części konferencyjnej
i części komercyjnej (targów). Będzie ono otwarte nie tylko dla zainteresowanych podmiotów.

Działania planowane w 2018 r.

  • Organizacja wizyty studyjnej ekspertów ds. gospodarki morskiej krajów „16+1” w krajach regionu bałtyckiego;
  • Organizacja wizyty studyjnej ekspertów krajów „16+1” w chińskich portach morskich;
  • Organizacja II spotkania poświęconego żegludze śródlądowej;
  • Rozwój formuły Maritime Bulletin;
  • Przygotowanie Maritime Review w 2018 r.