19 grudnia, 2017

O nas

Sekretariat Koordynujący ds. Morskich ” 17+1″

MISJA

Sekretariat Koordynujący jest ulokowany w byłym Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej RP. Jest on częścią większego systemu centrów koordynacyjnych formatu 17+1 i blisko z współpracuje z pozostałymi z nich. Sekretariat Koordynujący ds. Morskich działa w kierunku połączenia aspektów politycznych i biznesowych.

Rola kwestii morskich we współpracy „17+1” jest ogromna. Ze względu na znaczną odległość geograficzną pomiędzy Chinami a krajami europejskimi transport morski pozostaje najbardziej efektywnym środkiem handlu euroazjatyckiego, łącząc potencjał dużych ilości przewożonych towarów, korzystnej ceny i niezawodności. Dlatego też droga morska może być wykorzystywana jako główny szlak transportowy lub komplementarny w stosunku do innych rodzajów transportu, w szczególności do euroazjatyckich linii kolejowych, takich jak np. Chengdu-Łódź.

W ramach działalności Sekretariatu podmioty z każdego kraju formatu 17+1 mają możliwość publikacji swoich własnych treści takich jak informacje o przedsiębiorstwach i ich oferty, plany rozwojowe, lub możliwości współpracy. Międzynarodowe wydarzenia w obszarze morskim jak np. seminaria, konferencje oraz targi również będą promowane. Działalność Sekretariatu powinna prowadzić do tzw. matchmakingu – komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami, która tworzy przyjazne i wzajemnie korzystne relacje biznesowe.

EU CHINA CONNECTIVITY PLATFORM

Relacje UE-Chiny pozostają bardzo ważnym kontekstem dla relacji polsko-chińskich. Współpraca w ramach formatu 17+1 nie jest w żadnym razie formatem konkurencyjnym dla spotkań UE – Chiny i sprzyja integracji europejskiej poprzez promowanie bardziej zrównoważonego rozwoju wszystkich państw członkowskich UE oraz tych aspirujących do członkostwa. Współpraca 17+1 jest ściśle skoordynowana z relacjami UE-Chiny oraz skoncentrowana na projektach infrastrukturalnych służących lepszemu połączeniu Europy i Azji – rozwijanej w synergii strategii i planów unijnych z chińską Inicjatywą Pasa i Szlaku. 17+1 może funkcjonować równolegle do relacji UE-Chiny, uzupełniając je.

Główne planowane instrumenty to:

CEEC-China Maritime Review

Sekretariat będzie gromadził informacje o portach morskich z krajów członkowskich „17+1” i publikował je zgodnie ze wspólnie uzgodnionym wcześniej formatem. Publikacja ta będzie zawierała dane statystyczne, takie jak przeładunek towarów i wzrost wielkości ładunku, a także zrealizowane inwestycje i inne planowane lub obecnie realizowane projekty w portach morskich, w szczególności w obszarze klastrów przemysłowych, parków naukowych i technologicznych lub specjalnych stref ekonomicznych.

WSPÓŁPRACA EKSPERCKA

CEEC-China Maritime Review zostanie przeanalizowany i podsumowany przez ekspertów z krajów „17+1” podczas corocznych spotkań. Omawiane zagadnienia będą obejmowały między innymi aktualną sytuację portów morskich i regionów nadbrzeżnych, a także najważniejsze wyzwania na przyszłość.

CEEC-China Maritime Bulletin

Każdy kraj formatu „17+1” będzie miał możliwość opublikowania własnego CEEC-China Maritime Bulletin. Publikacja ta będzie publikowana w miarę nadchodzących tekstów i będzie zawierać większość aktualnych informacji z krajów „17+1”. CEEC-China Maritime Bulletin będzie mógł zostać wykorzystany przez:

 • Przedsiębiorstwa – jako instrument informacyjny dotyczący planowanych lub realizowanych inwestycji,
  a także (zwłaszcza dla chińskich przedsiębiorców) prezentowanie swoich profili potencjalnie zainteresowanym partnerom biznesowym;
 • Ekspertów – do analizy aktualnej sytuacji w polityce morskiej i / lub zaleceń na przyszłość;
 • Administracji publicznej – do przedstawiania oficjalnych strategii w obszarze kwestii morskich.

STRONA INTERNETOWA

Wszystkie publikacje (China-CEEC Maritime Review, China-CEEC Maritime Bulletin) będą publikowane na stronie internetowej Sekretariatu zgodnie z założeniem publicznego dostępu do informacji dla każdego użytkownika Internetu. Publikacje będą więc mogły być wykorzystane w celach promocyjnych także względem krajów spoza formatu „17+1”.

PLAN DZIAŁAŃ 2020

 1. Działania wspierające odblokowanie rynku chińskiego na polskie produkty rybne oraz zwiększenia wymiany handlowej z Chinami;
 2. Dialog w/s utworzenia Polsko –Chińskiego Instytutu Badawczego ds. Żeglugi Śródlądowej;
 3. Wsparcie dla rozwoju nowych połączeń kolejowych z chińskimi portami lądowymi i morskimi w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku, które sprzyjać będzie zacieśnieniu współpracy pomiędzy 17 państwami Europy Środkowo-Wschodniej a Chińską Republiką Ludową;
 4. Wsparcie dla tworzenia nowych łańcuchów dostaw między Chinami a portami Morza Bałtyckiego w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku, w tym także wzmocnienie przewagi konkurencyjnej w stosunku do innych portów w Chinach i portów Morza Bałtyckiego;
 5. Promocja zwiększenia potoków ładunków z i do Chin przesyłanych droga morską i koleją;
 6. Działania sprzyjające zacieśnieniu współpracy państw formatu 17+1 w obszarze gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej poprzez:
  • rozwijanie współpracy eksperckiej z administracjami morskimi celem analizy aktualnej sytuacji
   w polityce morskiej (oficjalne strategie w obszarze kwestii morskich) ew. zaleceń na przyszłość;
  • organizację spotkań multilateralnych w Polsce na poziomie administracji morskich państw formatu 17+1;
  • udział w bilateralnych i multilateralnych i wydarzeniach promujących współpracę pomiędzy państwami Europy Środkowo-Wschodniej i Chińską Republiką Ludową w obszarze gospodarki morskiej;

Obowiązek informacyjny

Sekretariat Koordynujący ds. Morskich 17+1 przykłada wielką wagę do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony Państwa danych osobowych. W celu obsługi Sekretariatu przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie i bezpieczeństwie danych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej zwanego RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej „Administratorem”;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi Sekretariatu Koordynującego
  Morskich „17+1”;
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; Interesem publicznym jest utrzymanie i rozwijanie współpracy międzynarodowej;
 4. W związku z przetwarzaniem danych w ww. celu, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 5. Podanie danych jest niezbędne do obsługi Sekretariatu Koordynującego ds. Morskich „17+1”;
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być państwa trzecie lub organizacje międzynarodowe;
 7. Posiada Pani/Pan prawo: * żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania; * wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych
  z Pani/Pana szczególną sytuacją; * wniesienia, w sprawach spornych, skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po tym czasie będą podlegać ekspertyzie  archiwalnej ze względu na ich charakter, treść i znaczenie co wynika z zasad archiwizacji; 
 10. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, adres e-mail: IOD@mgm.gov.pl