26 października, 2017

Współpraca systemu ONZ z sektorem prywatnym

United Nations Global Compact utworzono w 2000 roku decyzją Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana, który zdecydował o tym po szczycie w Davos. Jest to największa inicjatywa biznesowa, której działania nakierowane są na włączenie sektora prywatnego do polityki ONZ w zakresach, w których są one ze sobą spójne. Jeśli chodzi  o żeglugę śródlądową, czy ogólnie rzecz biorąc transport morski, został on powiązany z energetyką, a szczególnie z rozwojem energetyki wodnej. Są to zagadnienia poruszane w Konwencji AGN, którą Polska przyjęła w tym roku (2017). Resort Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej planuje utworzenie Biznesowego Forum Interesariuszy, którego celem będzie wymiana informacji oraz zapewnienie lepszego dostępu do kapitału, a także usprawnienie współpracy przy okazji realizacji poszczególnych działań, takich jak studia wykonalności czy przetargi, nad którymi pracuje Ministerstwo. Faktem jest, iż przeprowadzenie inwestycji w żegludze śródlądowej wymaga czasu. Niezwykle ważne jest, aby inwestycje te zostały dobrze przemyślane i zaplanowane. Plany te powinny obejmować działania, w ramach których zagwarantowana zostanie dbałość o środowisko naturalne i zrównoważony rozwój.

W Katowicach, w listopadzie 2018 roku, odbędzie się Szczyt Klimatyczny, na którym będzie mowa m.in. o przebudowie paradygmatu transportowego. W działania te wpisuj się również sieć TEN-T (wspomniana przez Pana Michała Polańskiego) koordynująca i zapewniająca spójność i komplementarność inwestycji infrastrukturalnych. Będzie poruszana także tematyka aktualnych działań w ramach strategii wyrównawczej dotyczącej ilości towarów, jaka ma być transportowana polskimi rzekami. W tym zakresie Polska znacznie odbiega od średniej unijnej i różnica ta koniecznie musi zostać wyrównana. Problem ten jest także przedmiotem dyskusji genewskiego podkomitetu transportowego poświęconego żegludze śródlądowej. Udział strony polskiej w tych dyskusjach daje możliwość skorzystania z doświadczenia partnerów międzynarodowych, na przykład Komisji Dunajskiej czy Komisji Reńskiej. Może się to przyczynić do szybszego uruchomienia żeglowności na Odrze i Wiśle. Obecnie trwają prace nad powołaniem Komisji Odrzańskiej, co jest bardzo dobrym posunięciem ze strony rządowej.

UN Global Compact zajmuje się przede wszystkim zarządzaniem i współpracą między sektorem prywatnym, stroną rządową, samorządem i światem nauki. Global Compact wykonała w 2015 i 2016 kilka analiz oraz przeprowadziła kilkadziesiąt spotkań konsultacyjnych, które przysłużyły się dyskusji dotyczącej żeglugi śródlądowej w Polsce. Spośród czterech powstałych raportów dwa dotyczą Bałtyku, a pozostałe dwa żeglugi śródlądowej, odpowiednio dla Odry i Wisły. Prace nad raportami zgromadziły ponad 200 ekspertów i stały się podstawą do merytorycznej dyskusji nad realizacją inwestycji w żegludze śródlądowej.

Kluczowe rekomendacje artykułowane przez Global Compact to przyjęcie Konwencji AGN, utworzenie Komisji Odrzańskiej i Wiślanej przy UNECE oraz utworzenie w ramach administracji zespolonej wydzielonego zespołu zajmującego się wdrożeniem wynikających z konwencji zadań. Rekomendacje te zostały w 80% zrealizowane w latach 2016 i 2017

Kolejne zadania to Forum Interesariuszy. Definiujemy je jako grono praktyków, do których należeć będą konkretne działania. Niezwykle ważne jest, aby firmy biorące udział w tym przedsięwzięciu, od portów po spółki wykonujące poszczególne inwestycje, a także firmy logistyczne i centra logistyczne, które w sposób naturalny powstaną przy okazji tych działań, prowadziły ze sobą dialog i wypracowywały wspólne strategie biznesowe, zwłaszcza te długookresowe. Strategie biznesowe są podstawą decyzji menedżerskich o finansowaniu inwestycji, stoją zatem za nimi konkretne pieniądze. Dlatego niezwykle ważne jest uporządkowanie i koordynacja działań w tym zakresie. Dotyczy tego przygotowywane porozumienie pomiędzy Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej a Global Compact. Cieszy, że Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozumie tę kwestię i jest gotowe do rozmów na ten temat.

Nazwa Global Compact Network Polska idealnie oddaje misję organizacji. Pod pojęciem „sieć” kryją się powiązania, synergia, wymiana poglądów, wymiana wiedzy i zbliżanie stanowisk. Tak należy rozumieć rolę organizacji. Rola ta polega przed wszystkim na wspieraniu określonych działań.

Kamil Wyszkowski Dyrektor Generalny Global Compact w Polsce