29 kwietnia, 2022

Deklaracja dostępności

Ministerstwo Infrastruktury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej Sekretariat Koordynujący ds. Morskich ” 16+1″: http://ceec-china-maritime.org/pl/

Data publikacji strony internetowej:  2017-10-17.

Data ostatniej dużej aktualizacji:  2018-07-25.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • są bardzo obszerne, a za ich wytworzenie odpowiadały różne osoby, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.

Wyłączenia:

 • niektóre filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Brak formularza kontaktowego. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres pocztowy, e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są podane w zakładce „Kontakt”.

Data sporządzenia deklaracji: 2022-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-31.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Zgłoszenie należy kierować do Sekretariatu Departamentu Współpracy Międzynarodowej MI, mailowo – sekretariatDWM@mi.gov.pl lub telefonicznie – (22) 630-13-50.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu,
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

wejście główne A – nie posiada podjazdu, dostęp do recepcji oraz wszystkich pomieszczeń na parterze budynku A umożliwia elektryczna platforma oraz rozkładane na schodach podesty. Na parterze budynku po lewej stronie znajduje się recepcja, gdzie można uzyskać informacje dotyczące poruszania się po budynku. Kancelaria Ministerstwa nie jest wyposażona w pętlę indukcyjną ze względu na wysoki poziom zakłóceń.

wejście B – jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim i osób niewidzących lub słabowidzących. Przy wejściu B jest podjazd dla wózków. Drzwi wejściowe do budynku są sterowane automatycznie, przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. W holu głównym znajduje się recepcja budynku i posterunek ochrony- możliwość udzielenia pomocy osobom niepełnosprawnym.

Przed wejściem B i A znajdują się odpowiednio oznakowane, miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.

W każdym budynku Ministerstwa znajduje się odpowiednio oznakowany dźwig osobowy, przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami, posiadający oznaczenie pięter w alfabecie Braille’a.

Szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach Ministerstwa są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w budynkach A oraz B na parterze.

Wszystkie schody na terenie Ministerstwa (rozpoczęcie i zakończenie) są oznakowane kontrastowym kolorem.

Wejście do budynku, hol główny i klatki schodowe zostały specjalnie oznakowane w celu ułatwienia poruszania się osobom słabowidzącym.

Do obiektu MI przy ul. Chałubińskiego 4/6 można dojechać własnym środkiem transportu (przy każdym z budynków znajduje się parking dla samochodów osobowych, a dla osób poruszających się na rowerach zainstalowane są stojaki na rowery) lub środkami komunikacji publicznej.

Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: przystanek Koszykowa

Dojazd tramwajem: przystanek Koszykowa

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

W MI przy ulicy Chałubińskiego obowiązuje zasada, że pracownicy odbierają umówionych gości z recepcji osobiście.