Sierpień 21, 2018

Baltic Ports Conference 2018 odbędzie się w Szczecinie

W dn. 5-7 września 2018 r. w Szczecinie odbędzie się Baltic Ports Conference, coroczne wydarzenie Organizacji Portów Bałtyckich (ang. Baltic Ports Organization, BPO), będące platformą wymiany wiedzy i doświadczenia pomiędzy decydentami politycznymi, ekspertami i innymi przedstawicielami sektora morskiego z krajów europejskich i krajów regionu Morza Bałtyckiego.

Tegoroczna edycja Baltic Ports Conference będzie poświęcona najważniejszym aktualnie kwestiom dotyczącym sektora morskiego w Europie i regionie Bałtyku – dyskusji nt. stanu rynku i jego wpływu na transport morski, instrumentów finansowych wspierających rozwój infrastruktury portowej oraz roli portów morskich jako centrów energetycznych.

W programie tegorocznej Baltic Ports Conference znajdą się następujące tematy:

  • Stan rynku w Europie i regionie Morza Bałtyckiego: wpływ na europejski sektor transportu morskiego
  • Brexit: wpływ na przyszłość europejskiego sektora portowego
  • Polska gospodarka i przemysł obecnie i po roku 2020 – co to oznacza dla sektora portowego
  • Finansowanie wzrostu – budżet UE na lata 2021 – 2027 i rola instytucji finansowych w finansowaniu projektów
  • Porty jako bramy do regionalnych i globalnych rynków energii
  • Jak porty powinny podejść do transformacji energetycznej i polityki energetycznej UE?

Oprócz dyskusji panelowych i debat uczestnicy Baltic Ports Conference 2018 będą mieć także możliwość odwiedzenia terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu oraz poznania planów rozwojowych dotyczących inwestycji, jak również jego możliwej roli dla rynków gazu w Europie Środkowo-Wschodniej.

W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele administracji publicznej, biznesu, organizacji pozarządowych, instytucji międzynarodowych oraz eksperci branży morskiej. Dotychczas uczestnictwo swoich reprezentantów w konferencji potwierdzili m.in. Europejski Bank Inwestycyjny, Komisja Europejska, Europejska Organizacja  Portów Morskich (ang. European Sea Ports Organisation, ESPO), Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Brytyjskie Stowarzyszenie Portów, jak również prezesi portów morskich Ryga, Tallin oraz Szczecin-Świnoujście.

Więcej informacji nt. wydarzenia znajduje się na stronie internetowej  http://www.balticportsconference.com/

Agenda wydarzenia: http://www.balticportsconference.com/assets/files/bpc2018/BPC2018.Agenda.pdf

 

Porty morskie będące członkami Organizacji Portów Bałtyckich 

Źródło: http://www.balticportsconference.com/